Vedtægter for Morsø Frimenighed

Formål

 

§1

Morsø har til formål at danne ramme om et frit grundtvigsk menighedsliv på Mors.

 

 

Fast Ejendom

 

§2

Frimenigheden ejer matrikel nr. 3b, 3g, 3 og 3bg i Øster Jølby by og sogn med påliggende bygninger, nemlig Ansgarskirken med tilhørende ligkapel og kirkegård samt præstebolig.

 

 

Medlemsforhold

 

§3

Frimenigheden består af de medlemmer, der til enhver tid er optaget i samme, og som yder et bidrag, der står i forhold til vedkommendes skattepligtige indkomst. Medlemskabet omfatter uden videre vedkommendes børn, indtil disse fylder 16 år, dog uden stemmeret. Derefter betragtes de som selvstændige medlemmer, med mindre de foretager en personlig udmeldelse.

 

§4

Nye medlemmer kan til enhver tid optages ved henvendelse til formanden, kassereren eller præsten.

 

§5

Udmeldelse af frimenigheden kan til enhver tid ske ved henvendelse til kassereren, efter at forfalden bidrag er betalt.

 

 

Årsmødet

 

§6

Årsmødet er den øverste myndighed i alle frimenighedens anliggender. På dette har alle selvstændige medlemmer lige stemmeret, og alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog §10 og §11.

 

§7

Årsmødet afholdes inden udgangen af juni, efter at det er indvarslet mindst 1 uge i forvejen ved menighedens gudstjeneste og gennem dagspressen. Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1) Valg af dirigent.

2) Beretning ved formanden.

3) Regnskab ved kasserer og regnskabsfører.

4) Valg af menighedsrådsmedlemmer.

5) Valg af revisor.

6) Eventuelt.

 

Alle valg foregår skriftligt, undtagen valg af dirigent.

 

§8

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når menighedsrådet eller mindst 50 medlemmer af frimenigheden ønsker det. Bekendtgørelse herom med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

§9

Ansættelse og afskedigelse af præsten skal forhandles og vedtages på et årsmøde.

 

§10

Ændring af vedtægter (herunder evt. omdannelse til valgmenighed) kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse kræves ved begge årsmøder to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Forslag til vedtægtsændring skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til årsmøderne.

 

§11

Beslutning om opløsning af Morsø Frimenighed kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelsen kræves ved begge årsmøder fire femtedele af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. I tilfælde af frimenighedens opløsning overgår frimenighedens ejendom og aktiver til kirkeligt og folkeligt formål, bestemt ved vedtagelse med almindeligt stemmeflertal på et særligt indkaldt årsmøde, idet dog frimenighedens kirkegård skal sikres bevaret i mindst den dobbelte fredningsperiode fra frimenighedens opløsning at regne.

 

 

Menighedsrådet

 

§12

Menighedsrådet består af 9 medlemmer, valgt for 3 år hver, således at 3 medlemmer afgår ved hvert ordinært årsmøde. Valgbar til menighedsrådet er ethvert medlem af frimenigheden, som har nået den fulde myndighedsalder. Genvalg kan finde sted.

 

§13

Menighedsrådet konstituerer sig snares efter årsmødet med formand, kasserer og protokolfører samt vælger regnskabsførere. Menighedsrådet nedsætter de nødvendige udvalg.

 

§14

Under menighedsrådet er henlagt frimenighedens økonomiske forhold. Det sørger for vedligeholdelse af frimenighedens ejendom, administrerer dens indtægter og udgifter og påligner medlemmerne kirkepenge. Det repræsenterer frimenigheden i alle rådighedsforhold, men må ikke afhænde nogen del af menighedens faste ejendom eller foretage større nyanskaffelser eller påbegynde større byggeforetagender uden godkendelse på et årsmøde.

 

§15

Menighedsrådet er ansvarligt over for årsmødet for regnskabets førelse. Regnskabet følger kalenderåret. De 2 revisorer vælges for 2 år, således at de afgår skiftevis én ad gangen. Revisorerne kan genvælges.

 

§16

Menighedsrådet kan på det konstituerende møde vælge en kasserer uden for menighedsrådet.

Formanden, næstformanden og kassereren udgør et arbejdsudvalg, der varetager de daglige løbende forretninger på menighedsrådets vegne. Sager af større betydning afgøres dog først efter drøftelse og vedtagelse på et menighedsrådsmøde. Sådanne møder finder sted efter indkaldelse ved formanden. Præsten deltager normalt i menighedsrådets møder, men uden stemmeret.

Arbejdsudvalget tegner frimenigheden i økonomiske forhold.

 

Således vedtaget på de ordinære årsmøder i 1991 og 1992.

 

Menighedsrådet


Hent vedtægterne som pdf-fil